Наши материалы
 
WEB-адреса гос.органов
 

 

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ РЕГУЛЯТОРНОЇ

 ПОЛІТИКИ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА

 ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ БУДІВНИЦТВА, АРХІТЕКТУРИ ТА

 ЖИТЛОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

 

НАКАЗ

 

 № 112/182 від 13.09.2001 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 8 листопада 2001 р. за № 939/6130

 

Про затвердження Ліцензійних умов провадження будівельної

діяльності (вишукувальні та проектні роботи для будівництва,

зведення несучих та огороджуючих конструкцій,

будівництво та монтаж інженерних і транспортних мереж)

 

Відповідно до Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" ( 1775-14 ) та постанови Кабінету Міністрів України від 11 липня 2001 р. № 832 ( 832-2001-п ) "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 14 листопада 2000 р. № 1698" наказуємо:

 

1. Затвердити Ліцензійні умови провадження будівельної діяльності (вишукувальні та проектні роботи для будівництва, зведення несучих та огороджуючих конструкцій, будівництво та монтаж інженерних і транспортних мереж) (додаються).

 

2. Управлінню ліцензування Головного управління реєстрації та ліцензування Держпідприємництва України (Іванченко О.Б.), Державній архітектурно-будівельній інспекції України (Папка В.В.) у встановленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

 

3. Управлінню інформаційно-аналітичного та організаційного забезпечення роботи апарату, колегії та науково-технічної ради Держбуду України (Григор А.Ф.) забезпечити публікацію Ліцензійних умов у засобах масової інформації.

 

4. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Держпідприємництва та Держбуду від 09.01.2001 № 2/5 ( z0059-01 ) "Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виготовлення, монтажу несучих конструкцій, монтажу конструкцій у будівельній, ремонтно-будівельній діяльності", зареєстрований у Міністерстві юстиції 23.01.2001 за № 59/5250.

 

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника голови Держпідприємництва Третьякова С.І. та заступника голови Держбуду Присяжнюка В.Ф.

 Голова Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва О.В.Кужель

 Голова Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України В.І.Череп

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

  Наказ Держпідприємництва, Держбуду

13.09.2001 № 112/182

 

 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 8 листопада 2001 р. за № 939/6130

 

ЛІЦЕНЗІЙНІ УМОВИ

 провадження будівельної діяльності (вишукувальні та проектні

 роботи для будівництва, зведення несучих та огороджуючих

 конструкцій, будівництво та монтаж інженерних і транспортних

 мереж)

 

1. Загальні положення

 

 

1.1. Ліцензійні умови провадження будівельної діяльності (вишукувальні та проектні роботи для будівництва, зведення несучих та огороджуючих конструкцій, будівництво та монтаж інженерних і транспортних мереж) (далі - будівельна діяльність) розроблені на виконання Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" ( 1775-14 ).

 

1.2. Ліцензійні умови встановлюють кваліфікаційні, організаційні, технологічні та інші вимоги провадження будівельної діяльності.

 

1.3. Ліцензійні умови є обов'язковими для суб'єктів господарювання, які виконують види робіт, визначені у додатку.

 

1.4. Реалізацію державної політики у сфері ліцензування будівельної діяльності здійснюють Держпідприємництво України, а також: - Держбуд України, який здійснює ліцензування суб'єктів господарської діяльності, що провадять (мають намір провадити) будівельну діяльність на території України, за межами України відповідно до Угоди про взаємне визнання ліцензій, які видаються ліцензійними органами держав - учасниць СНД ( 997_020 ), підписаної 27.03.97 і ратифікованої Верховною Радою України 05.03.98 за № 193/98-ВР ( 193/98-вр ), а також спільних підприємств та підприємств з іноземними інвестиціями; - Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації, які здійснюють ліцензування суб'єктів господарської діяльності, що провадять будівельну діяльність у межах відповідних адміністративно-територіальних одиниць.

 2. Вимоги до провадження господарської діяльності з виконання вишукувальних робіт для будівництва

 

Суб'єкти господарювання здійснюють діяльність з виконання вишукувальних робіт для будівництва за таких умов:

 

2.1. Організаційних:

- наявність організаційно-функціональної структури підприємства з розподілом обов'язків, повноважень та відповідальності посадових осіб; - укомплектованість підприємства інженерно-технічними працівниками і робітниками необхідних професій та кваліфікації; - наявність фонду діючих державних (міждержавних) стандартів, інших нормативних документів та нормативно-правових актів, згідно з переліком чинних в Україні нормативних документів у галузі будівництва, затвердженим наказом Держбуду України від 21.12.98 № 295; - наявність метрологічного забезпечення робіт; - впроваджені системи якості продукції суб'єкта господарювання згідно з вимогами ДСТУ ISO серії 9000 на польових, лабораторних та камеральних роботах.

 

2.2. Кваліфікаційних:

- до керівника підприємства:

повна або базова вища освіта відповідного напрямку підготовки (магістр, спеціаліст або бакалавр). Стаж роботи за професією для магістра або спеціаліста не менше 2 років, бакалавра - не менше 3 років; - до інженера-геолога: повна вища освіта відповідного напрямку підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професією для магістра не менше 8 років, спеціаліста - не менше 10 років; - до інженера-геодезиста (топограф): повна вища освіта відповідного напрямку підготовки. Стаж роботи за професією для магістра 8 років, спеціаліста - 10 років; - до інженера-гідрогеолога: повна вища освіта відповідного напрямку підготовки. Стаж роботи за професією для магістра - 8 років, для спеціаліста - 10 років.

 

2.3. Технологічних:

- виконання робіт здійснювати згідно з діючими в Україні нормативно-технічними документами (ДБН, СНиП, ГОСТ, ТУ); - дотримуватися вимог із забезпечення охорони навколишнього середовища відповідно до ДСТУ ISO серії 14000; - дотримуватися вимог із забезпечення техніки безпеки та охорони праці.

 3. Вимоги до провадження господарської діяльності з виконання проектних робіт для будівництва

 

Суб'єкти господарювання здійснюють діяльність з виконання проектних робіт для будівництва за таких умов:

 

3.1. Організаційних:

- наявність організаційно-функціональної структури підприємства з розподілом обов'язків, повноважень та відповідальності посадових осіб; - укомплектованість підприємства інженерно-технічними працівниками і працівниками необхідних професій та кваліфікації; - укомплектованість підприємства обчислювальною, розмножувальною та організаційною технікою, відповідним програмним забезпеченням, необхідним для провадження виробничого процесу; - наявність інформаційного забезпечення процесу розробки проектної документації, можливості оперативного внесення змін та доповнень до проектної документації; нормативних умов обліку та збереження проектної документації, ефективного нормоконтролю, який забезпечує повноту та комплектність проектної документації; - наявність фонду діючих державних (міждержавних) стандартів, інших нормативних документів та нормативно-правових актів, згідно з переліком чинних в Україні нормативних документів у галузі будівництва, затвердженим наказом Держбуду України від 21.12.98 № 295; - впровадження системи якості продукції суб'єкта господарювання на всіх етапах її виробництва згідно з вимогами ДСТУ ISO серії 9000.

 

3.2. Кваліфікаційних:

- до керівника підприємства: повинен мати повну або базову вищу освіту відповідного напрямку підготовки (магістр, спеціаліст, бакалавр). Стаж роботи за професією для магістра або спеціаліста не менше 2 років, бакалавра - не менше 3 років; - до головного інженера: повинен мати повну вищу освіту відповідного напрямку підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професією керівників нижчого рівня для магістра не менше 2 років, спеціаліста - не менше 3 років; - до головного архітектора: повинен мати повну вищу освіту відповідного напрямку підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професією керівників нижчого рівня для магістра не менше 2 років, спеціаліста - не менше 3 років; - до головного архітектора проекту, головного інженера проекту: повинен мати повну вищу освіту відповідного напрямку підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж за професією керівників нижчого рівня для магістра не менше 2 років, спеціаліста - не менше 3 років.

 

3.3. Технологічних:

- виконання робіт здійснювати згідно з діючими в Україні нормативно-технічними документами (ДБН, СНиП, ГОСТ, ТУ); - дотримуватися вимог із забезпечення охорони навколишнього середовища відповідно до ДСТУ ISO серії 14000; - дотримуватися вимог із забезпечення техніки безпеки та охорони праці.

 4. Вимоги до провадження господарської діяльності із зведення несучих та огороджуючих конструкцій, будівництва та монтажу інженерних і транспортних мереж

 

Суб'єкти господарювання здійснюють будівельну діяльність за таких умов:

4.1. Організаційних:

- наявність організаційно-функціональної структури підприємства з розподілом обов'язків, повноважень та відповідальності посадових осіб; - укомплектованість підприємства інженерно-технічними працівниками і робітниками необхідних професій та кваліфікації; - наявність фонду діючих державних (міждержавних) стандартів, інших нормативних документів та нормативно-правових актів, згідно з переліком чинних в Україні нормативних документів у галузі будівництва, затвердженим наказом Держбуду України від 21.12.98 № 295; - наявність засобів вимірювань, методик, інструкцій, які необхідні для перевірки встановлених параметрів продукції і технологічних операцій; - забезпечення своєчасного оформлення та ведення виробничої та виконавчої документації, передбаченої ДБН, ДСТУ, СНиП на конкретні види робіт; - впровадження системи якості продукції суб'єкта господарювання на всіх етапах її виробництва згідно з ДСТУ ISO серії 9000.

 

4.2. Кваліфікаційних:

- до керівника підприємства: повинен мати повну або базову вищу освіту відповідного напрямку підготовки (магістр, спеціаліст, бакалавр). Стаж роботи за професією для магістра або спеціаліста не менше 2 років, бакалавра - не менше 3 років; - до головного інженера: повинен мати повну вищу освіту відповідного напрямку підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професією керівників нижчого рівня для магістра не менше 2 років, спеціаліста - не менше 3 років; - до начальника будівельної дільниці: повинен мати повну або базову вищу освіту відповідного напрямку підготовки (магістр, спеціаліст або бакалавр). Стаж роботи за професією для магістра або спеціаліста не менше 2 років, бакалавра - не менше 3 років; - до виконавця робіт: повинен мати повну або базову вищу освіту відповідного напрямку підготовки (спеціаліст або бакалавр).

Стаж роботи майстром у будівництві не менше 2 років;

- до майстра будівельних та монтажних робіт: повинен мати повну або базову вищу освіту відповідного напрямку підготовки (спеціаліст, бакалавр). Стаж роботи за будівельною професією не менше 2 років; - до геодезиста: повинен мати повну або базову вищу освіту відповідного напрямку підготовки (спеціаліст або бакалавр). Без вимог до стажу роботи.

 

4.3. Технологічних:

- виконання робіт здійснювати згідно з діючими в Україні нормативно-технічними документами (ДБН, СНиП, ГОСТ, ТУ); - дотримуватися вимог із забезпечення охорони навколишнього середовища відповідно до ДСТУ ISO серії 14000; - дотримуватися вимог із забезпечення техніки безпеки та охорони праці.

 Начальник Головного управління реєстрації та ліцензування О.В.Єфремов

 Начальник Державної архітектурно-будівельної інспекції України В.В.Папка

 

Додаток

 до пункту 1.3 Ліцензійних умов провадження

 будівельної діяльності (вишукувальні та

 проектні роботи для будівництва, зведення

 несучих та огороджуючих конструкцій,

 будівництво та монтаж інженерних і

 транспортних мереж)

 

ПЕРЕЛІК

 видів робіт провадження будівельної діяльності

 

(вишукувальні та проектні роботи для будівництва,

зведення несучих та огороджуючих конструкцій,

будівництво та монтаж інженерних і транспортних мереж)

 

 1.00.00 ІНЖЕНЕРНІ ВИШУКУВАННЯ ЗА КЛАСАМИ (для будівель і споруд I класу, для будівель і споруд II і III класу)

 

 1.01.00 ІНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГІЧНІ ВИШУКУВАННЯ ЗГІДНО З УМОВАМИ (для територій з відсутністю небезпечних геологічних процесів, для територій із небезпечними геологічними процесами, для територій із звичайними грунтами, для територій з грунтами, які мають особливі властивості)

1.01.01 Вибір майданчиків будівництва

1.01.02 Бурові роботи

1.01.03 Гірничі роботи

1.01.04   Польові дослідно-фільтраційні роботи

1.01.05 Польові дослідження властивостей грунтів

1.01.06 Геофізичні роботи

1.01.07 Лабораторні дослідження властивостей ґрунтів

1.01.08 Лабораторні дослідження властивостей води

1.01.08.01 Скорочений хіманаліз

1.01.08.02 Повний хіманаліз

1.01.09 Стаціонарні гідрогеологічні спостереження

1.01.10 Проектування водозаборів з підземних джерел

1.02.00 ІНЖЕНЕРНО-ГІДРОМЕТЕОРОЛОГІЧНІ ВИШУКУВАННЯ

1.03.00 ЕКОЛОГО-ГЕОЛОГІЧНІ ВИШУКУВАННЯ

1.03.01 Дослідження літосфери

1.03.01.01 Оцінка стану забруднення грунтів і грунтових вод

1.03.01.02 Прогноз розвитку небезпечних геологічних процесів під дією будівництва

1.03.02 Дослідження гідросфери

1.03.02.01 Математичне моделювання із застосуванням ЕОМ

1.03.02.02 Організація і ведення гідромоніторінгу

 

1.04.00 СКЛАДАННЯ ЗВІТУ

 

2.00.00 ПРОЕКТНІ РОБОТИ (для нового будівництва, реконструкції та капітального ремонту; для звичайних умов, для територій підвищеної сейсмічності, для територій зі складними інженерно-геологічними умовами (просідаючі грунти, підроблювані території, карстоутворення, зсуви, обвали, лавини, підтоплення))

 

2.01.00 РОЗРОБЛЕННЯ МІСТОБУДІВНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ

2.01.01 Регіонального планування

2.01.02 Планування і забудови населених пунктів

2.01.03 Транспортної інфраструктури населених пунктів

2.01.04 Інженерної інфраструктури населених пунктів, захисту територій, цивільної оборони 2.01.04.01 схем розвитку водопостачання міст

2.01.04.02 схем розвитку господарсько-побутової та зливової каналізації, попередньої очистки промстоків

2.01.04.03 схем розвитку теплових мереж міст

2.01.04.04 схем розвитку газопостачання міст

2.01.04.05 схем розвитку енергопостачання міст

2.01.04.06 схем розвитку телевізійних мереж міст

2.01.04.07 схем розвитку мереж зв'язку і радіофікації

2.01.04.08 схем інженерної підготовки територій міст

2.01.04.09 схем інженерного захисту територій від небезпечних геологічних процесів

2.01.04.10 схем інженерно-технічних заходів зебезпечення цивільної оборони міст і населених пунктів

 

2.01.05 Схем розміщення окремих об'єктів

2.01.05.01 транспортних

2.01.05.02 виробничих, складських

2.01.05.03 енергетичних

2.01.05.04 культурно-побутових та адміністративних

2.01.05.05 міського господарства

2.01.05.06 спеціального призначення

2.01.06 Схем розвитку транспортних вузлів та комунікацій

2.01.07 Схем розміщення та формування житлового району (мікрорайону, кварталу, житлового комплексу)

 

2.02.00 АРХІТЕКТУРНЕ ТА БУДІВЕЛЬНЕ ПРОЕКТУВАННЯ

2.02.01 Житлових будівель 2.02.02 Громадських будівель та споруд

2.02.03 Будівель та споруд промислових підприємств

2.02.03.01 безкранових

2.02.03.02 обладнаних кранами вантажопідйомністю до 32 т

2.02.03.03 обладнаних кранами вантажопідйомністю більше 32 т

2.02.04 Будівель та споруд сільськогосподарського призначення

2.02.05 Спеціальних будівель і споруд військового, оборонного призначення та об'єктів правоохоронних органів

 

2.02.06 Інженерних споруд

2.02.06.01 промислового призначення (водоохолоджувачі, градирні, димові і вентиляційні труби тощо)

2.02.06.02 ємкісних (силоси, бункери, резервуари, водонапірні башти, газгольдери тощо) 2.02.06.03 конструктивного призначення (етажерки, підпірні стінки, опори, вугільні та інші копри тощо)

2.02.06.04 для комунікацій (галереї, естакади, колектори, канали, тунелі, опори зв'язку та енергопостачання)

2.02.06.05 для вантажно-розвантажувальних робіт (розвантажувальні залізничні естакади, відкриті кранові естакади тощо)

2.02.06.06 фундаментів, що виконуються спеціальними способами (кесони, опускні колодязі тощо)

2.02.06.07 фундаментів під обладнання

2.02.06.08 складів вибухових речовин

2.02.06.09 шахт вертикальних та похилих, підземних гірничих споруд

2.02.06.10 відкритих гірничих виробок

2.02.06.11 підземних споруд (склади, сховища, ємкості, гаражі тощо)

2.02.07 Транспортних споруд 2.02.07.01 залізниць (загального користування, промислового призначення)

2.02.07.02 автомобільних доріг

2.02.07.03 підземних

2.02.07.04 мостів і мостових споруд

2.02.07.05 аеродромів та вертодромів

2.02.07.06 гаражів, СТО, АЗС тощо

2.02.07.07 трубопровідного транспорту

2.02.08 Гідротехнічних споруд

2.02.08.01 гребель

2.02.08.02 морських підхідних каналів

2.02.08.03 причальних споруд

2.02.08.04 берегозахисних та берегоукріпних морських споруд

2.02.08.05 суднопідіймальних споруд, доків

2.02.08.06 зовнішніх морських захисних споруд

2.02.08.07 шлюзів суднохідних

2.02.08.08 рибозахисних та рибопропускних споруд

2.02.08.09 водоймищ і водосховищ

2.02.08.10 тунелів

2.02.08.11 протилавинних, протисельових, протизсувних, протиобвальних захисних споруд 2.02.08.12 інженерного захисту територій від затоплення та підтоплення

2.02.08.13 гідромеханізованих робіт

2.02.08.14 протифільтраційних і дренажних систем та споруд

2.02.09 Енергетичних споруд

2.02.09.01 локальних електростанцій (дизельні та інші)

2.02.09.02 електростанцій теплових

2.02.09.03 електростанцій атомних

2.02.09.04 електростанцій гідравлічних

2.02.09.05 електростанцій з нетрадиційними джерелами електроенергії

2.02.09.06 електричних підстанцій і розподільних пристроїв

2.02.09.07 спеціальних енергетичних споруд

2.02.10 Реставрація і відновлення пам'яток архітектури

2.02.11 Обстеження та оцінка технічного стану будівельних конструкцій (визначення параметрів і необхідних характеристик матеріалів і конструкцій із застосуванням спеціального устаткування, приладів та апаратури на об'єктах і в лабораторіях)

2.02.11.01 конструкцій АЕС та інших об'єктів, пов'язаних із використанням радіоактивних матеріалів

2.02.11.02 гідротехнічних споруд і спеціальних споруд морського і річкового транспорту (греблі, причали, шлюзи тощо)

2.02.11.03 мостів і тунелів для залізничного та автомобільного транспорту

2.02.11.04 несучих конструкцій будівель та споруд (за винятком:

2.02.11.01; 2.02.11.02; 2.02.11.03)

 

 2.02.11.05 інженерних мереж та споруд

 2.02.11.06 пам'яток архітектури

 2.03.00 КОНСТРУЮВАННЯ НЕСУЧИХ КОНСТРУКЦІЙ ЗА КЛАСАМИ І УМОВАМИ БУДІВНИЦТВА (для будівель і споруд I класу, для будівель і споруд II і III класу, у звичайних умовах, у сейсмічних умовах, у складних інженерно-геологічних умовах, крім сейсмічних)

2.03.01 Кам'яних та армокам'яних

2.03.02 Бетонних, залізобетонних, армоцементних

2.03.03 Металевих

2.03.04 Звичайної і клеєної деревини та комбінованих

2.03.05 Інших конструкцій (у т.ч. із застосуванням пластмас, азбестоцементу, скла, фібробетону, склоцементу, композитних матеріалів тощо)

 

2.04.00 ПРОЕКТУВАННЯ ВНТРІШНІХ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ, СИСТЕМ І

СПОРУД

2.04.01 Водопроводу та каналізації

2.04.02 Опалення, вентиляції та кондиціонування повітря

2.04.03 Холодопостачання

2.04.04 Газопостачання та газоустаткування

2.04.05 Електропостачання, електрообладнання і електроосвітлення

2.04.06 Автоматизації і КВП

2.04.07 Зв'язку, сигналізації, радіо, телебачення, інформаційних

2.05.00 Проектування зовнішніх інженерних мереж, систем і споруд

2.05.01 Водопостачання

2.05.02 Каналізації

2.05.03 Теплових

2.05.04 Газопостачання

2.05.04.01 низького та середнього тиску

2.05.04.02 високого тиску

2.05.04.03 магістральних

2.05.05 Електропостачання та електрообладнання

2.05.05.01 ліній електропередач та трансформаторних підстанцій напругою до 35 кВ

2.05.05.02 ліній електропередач та трансформаторних підстанцій напругою понад 35 кВ 2.05.05.03 залізничного транспорту

2.05.05.04 міського електротранспорту наземного

2.05.05.05 метрополітену

2.05.05.06 автономного

2.05.06 Зв'язку, сигналізації, радіо, телебачення, інформаційних систем

2.05.07 Електроосвітлення

 

2.06.00 РОЗРОБЛЕННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ РОЗДІЛІВ ПРОЕКТІВ

2.06.01 Оцінки впливу на оточуюче середовище

2.06.02 Охорони праці

2.06.03 Антикорозійного захисту

2.06.04 Проектування організації будівництва

2.06.05 Виконання будівельних робіт

 

2.07.00 ТЕХНОЛОГІЧНЕ ПРОЕКТУВАННЯ ОБ'ЄКТІВ

2.07.01 Паливно-енергетичного комплексу

2.07.02 Машинобудування, верстато- та приладобудування

2.07.03 Будіндустрії і будматеріалів

2.07.04 Зв'язку і комунікацій

2.07.05 Транспорту

2.07.06 Металургії

2.07.07 Обробної промисловості

2.07.08 Агропромислового комплексу

2.07.09 Комунального господарства

2.07.10 Освіти та оздоровчо-рекреаційного комплексу

2.07.11 Місцевої, легкої і текстильної промисловості

 

 

 

 

 3.00.00 ЗВЕДЕННЯ НЕСУЧИХ ТА ОГОРОДЖУЮЧИХ КОНСТРУКЦІЙ

БУДІВЕЛЬ І СПОРУД, БУДІВНИЦТВО ТА МОНТАЖ ІНЖЕНЕРНИХ

 І ТРАНСПОРТНИХ МЕРЕЖ (для нового будівництва,

 реконструкції та капітального ремонту; для звичайних

 умов, для територій підвищеної сейсмічності, для

 територій зі складними інженерно-геологічними

 умовами (просідаючі грунти, підроблювані території,

 карстоутворення, зсуви, обвали, лавини, підтоплення)

 

 3.01.00 ЗВЕДЕННЯ НЕСУЧИХ І ОГОРОДЖУЮЧИХ КОНСТРУКЦІЙ

БУДІВЕЛЬ І СПОРУД

3.01.01 Насипних грунтових конструкцій

3.01.01.01 земляних гребель, дамб, насипів

3.01.01.02 шламо- і хвостосховищ, накопичувачів промислових стоків

3.01.01.03 протизсувних, протилавинних, протисельових, протиобвальних споруд

3.01.01.04 гідронамиву територій під забудову

3.01.01.05 берегозахісних та берегоукріплювальних споруд

3.01.01.06 рекультивація грунтів та протиерозійні роботи

3.01.02 Ущільнення та заміна грунтів

3.01.02.01 непросідаючих грунтів

3.01.01.02 просідаючих грунтів

3.01.03 Будівельного водозниження

3.01.03.01 глибинного

3.01.03.02 улаштування майданчикових дренажів

3.01.03.03 улаштування дренажів глибокого закладання

3.01.04 Закріплення слабких грунтів

3.01.05 Підводно-технічних

3.01.05.01 причалів, пірсів, набережних, шлюзів, сліпів, елінгів, водоприймальних і водопропускних споруд тощо

3.01.05.02 тунелів

3.01.05.03 переходів

3.01.06 Гірничопрохідницьких та тунельних

3.01.06.01 відкритих

3.01.06.02 підземних

3.01.06.03 метрополітенів

3.01.07 Із застосуванням опускних колодязів та кесонів

3.01.08 Фундаментів

3.01.08.01 заглибленням паль та шпунтових огороджень

3.01.08.02 буронабивних паль та анкерів

3.01.08.03 збірних та монолітних

3.01.08.04 під обладнання

3.01.09 Металевих конструкцій будівель і споруд

3.01.09.01 громадських і житлових:

3.01.09.01.01 малоповерхових

3.01.09.01.02 багатоповерхових

3.01.09.02 каркасів виробничих:

3.01.09.02.01 малоповерхових

3.01.09.02.02 багатоповерхових

3.01.09.02.03 спеціальних 3.01.09.03 інженерних

3.01.09.04 щоглових та баштових споруд радіозв'язку, радіомовлення та телебачення тощо: 3.01.09.04.01 висотою до 100 м

3.01.09.04.02 висотою понад 100 м

3.01.09.05 витяжних вентиляційних і димових труб

3.01.09.06 резервуарів, газгольдерів, водонапірних башт, газоходів, бункерів, силосів та посудин, що працюють під тиском:

3.01.09.06.01 об'ємом до 5000 куб. м.

3.01.09.06.02 об'ємом понад 5000 куб. м.

3.01.09.07 прогінних конструкцій і опор залізничних, автодорожніх, міських та пішохідних мостів, шляхопроводів, естакад, галерей

3.01.09.08 гідротехнічних

3.01.09.09 великопрогінних конструкцій для ангарів, елінгів, критих стадіонів тощо

3.01.09.10 ліфтів, ескалаторів тощо

3.01.10. Бетонних та залізобетонних монолітних конструкцій будівель і споруд

3.01.10.01 житлових, громадських та виробничих:

3.01.10.01.01 малоповерхових

3.01.10.01.02 багатоповерхових

3.01.10.02 ємкісних і конструкцій баштового типу (башти, труби, елеватори, силоси, градирні тощо)

3.01.10.03 мостів і водопропускних труб

3.01.10.04 гідротехнічних

3.01.10.05 підводних

3.01.11 Збірних бетонних та залізобетонних конструкцій будівель і споруд

3.01.11.01 окремих конструкцій житлових та громадських

3.01.11.02 житлових, адміністративних і громадських будівель каркасного, панельного та об'ємноблочного типів:

3.01.11.02.01 малоповерхових

3.01.11.02.02 багатоповерхових

3.01.11.03 каркасів виробничих:

3.01.11.03.01 малоповерхових

3.01.11.03.02 багатоповерхових

3.01.11.04 інженерних (галереї, естакади, колектори, канали, опори зв'язку та енергопостачання)

3.01.11.05 мостів

3.01.11.06 шляхопроводів і водопропускних труб

3.01.11.07 гідротехнічних

3.01.11.08 промислових труб

3.01.11.09 конструктивного призначення (етажерки, підпірні стінки, опори, вугільні та інші копри тощо)

3.01.12 Із дрібноштучних виробів

3.01.12.01 з природного каменю

3.01.12.02 з цегли та блоків:

3.01.12.02.01 простих форм

3.01.12.02.02 складних форм (склепіння, арки тощо)

3.01.12.02.03 стволів промислових труб

3.01.12.02.04 промислових печей та агрегатів

3.01.13 Дерев'яних

3.01.13.01 несучих на об'єктах житлово-громадського призначення

3.01.13.02 огороджувальних та вбудованих

3.01.13.03 інженерних споруд (мости, естакади, рампи тощо)

3.01.13.04 клеєної деревини і комплексними конструкціями із композитних матеріалів

3.01.14 Металопластикових (вікон, дверей тощо), полімерних, комбінованих, пневматичних та інших видів

3.01.15 Скління

3.01.15.01 залізобетонних, металевих, дерев'яних, рам ліхтарів тощо

3.01.15.02 вітрин та вітражів великорозмірним склом і склопакетами

3.01.15.03 профільним склом

3.01.16 Штукатурних робіт на фасадах будівель і споруд

3.01.17 Облицювальних робіт на фасадах будівель і споруд

3.01.18 Конструкцій підлог

3.01.19 Конструкцій покрівель

3.01.19.01 рулонних та мастикових

3.01.19.02 із штучних виробів

3.01.19.03 металевих

3.01.20 Реставраційні роботи

3.01.20.01 фундаментів і конструкцій з бетону, бутового каменю, цегли

3.01.20.02 дерев'яних конструкцій і виробів

3.01.20.03 металевих конструкцій і виробів 3.01.20.04 архітектурно-ліпного декору

3.01.20.05 позолоти

 

 3.02.00 МОНТАЖ КОНСТРУКЦІЙ ЗОВНІШНІХ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ І

СИСТЕМ

 

  3.02.01 Водопостачання

3.02.01.01 внутрішньоквартального, внутрішньомайданчикового

3.02.01.02 групового і локального

3.02.02 Каналізації

3.02.02.01 дощової, побутової і виробничої

3.02.02.02 самопливних та напірних магістральних колекторів

3.02.02.03 очисних каналізаційних споруд та систем

3.02.03 Теплових внутрішньоквартальних, внутрішньомайданчикових і гарячого водопостачання

3.02.04 Газопостачання

3.02.04.01 низького та середнього тиску

3.02.04.02 високого тиску

3.02.04.03 газорегулювальні пункти (ГРП) та установки (ГРУ)

3.02.04.04 газорозподільні станції

3.02.05 Магістральних трубопроводів та обладнання

3.02.05.01 нафтопроводів

3.02.05.02 газопроводів

3.02.05.03 водогонів, теплових, інших носіїв

3.02.06 Електропостачання

3.02.06.01 лінійної арматури та проводів ЛЕП напругою до 35 кВ

3.02.06.02 лінійної арматури та проводів ЛЕП напругою понад 35 кВ

3.02.06.03 кабельних ліній напругою до 35 кВ

3.02.06.04 кабельних ліній напругою понад 35 кВ

3.02.06.05 тягового

3.02.06.06 тягового залізничного транспорту

3.02.06.07 тягового тролейвозного транспорту підземних гірничих виробок

3.02.06.08 контактних мереж міського наземного електротранспорту

3.02.06.09 контактних мереж метрополітену

3.02.06.10 трансформаторних підстанцій напругою до 35 кВ

3.02.06.11 трансформаторних підстанцій напругою вище 35 кВ

3.02.07 Зв'язку, сигналізації, радіо, телебачення, інформаційних 3.02.08 Електроосвітлення

 

3.03.00 МОНТАЖ ВНУТРІШНІХ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ, СИСТЕМ, ПРИЛАДІВ

І ЗАСОБІВ ВИМІРЮВАННЯ

 

  3.03.01 Опалення

3.03.02 Водопроводу та каналізації

3.03.03 Газопостачання та газообладнання

3.03.04 Вентиляції і кондиціонування повітря

3.03.05 Електропостачання, електроосвітлення

3.03.06 Зв'язку, радіо, телебачення, інформаційних

3.03.07 Автоматизації та КВП

 

3.04.00 ЗАХИСТ КОНСТРУКЦІЙ, УСТАТКУВАННЯ ТА МЕРЕЖ

3.04.01 Гідроізоляційний

3.04.02 Теплоізоляційний

3.04.03 Антикорозійний

3.04.04 Електричний та електрохімічний

3.05.00 БУДІВНИЦТВО ТРАНСПОРТНИХ МЕРЕЖ

3.05.01 Залізничних колій

3.05.02 Дорожніх основ та покриттів

3.05.03 Основ та покриттів посадочних смуг та вертодромів

3.06.00 МОНТАЖ ТЕХНОЛОГІЧНОГО УСТАТКУВАННЯ

3.06.01 Паливно-енергетичного комплексу

3.06.02 Машинобудування, верстато- та приладобудування

3.06.03 Будіндустрії і будматеріалів

3.06.04 Зв'язку і комунікацій

3.06.05 Транспорту

3.06.06 Металургії

3.06.07 Обробної промисловості

3.06.08 Агропромислового комплексу

3.06.09 Комунального господарства

3.06.10 Місцевої, легкої і текстильної промисловості

 

 3.07.00 ПУСКОНАЛАГОДЖУВАЛЬНІ РОБОТИ

3.07.01 Паливно-енергетичного комплексу

3.07.02 Машинобудування, верстато- та приладобудування

3.07.03 Будіндустрії і будматеріалів

3.07.04 Зв'язку і комунікацій

3.07.05 Транспорту

3.07.06 Металургії

3.07.07 Обробної промисловості

3.07.08 Агропромислового комплексу

3.07.09 Комунального господарства

3.07.10 Місцевої, легкої і текстильної промисловості

 

 Начальник Головного управління реєстрації та ліцензування О.В.Єфремов

 Начальник Державної архітектурно-будівельної інспекції України В.В.Папка