Наши материалы
 
WEB-адреса гос.органов
 

ПЕРЕЛІК РОБІТ З ПІДВИЩЕНОЮ НЕБЕЗПЕКОЮ.

 

1.     Електрозварювальнi, газополум’янi, наплавочнi i паяльнi роботи. Контроль за зварювальними з’єднаннями.

2.     Роботи в охоронних зонах лiнiй електропередачi.

3.     Роботи на кабельних лiнiях i дiючих електроустановках.

4.     Роботи в зонах дii струму високої частоти, iонiзуючого випромiнювання, електростатичного та електромагнiтного полiв, а також роботи iз застосуванням лазерiв, дозиметрiв.

5.     Роботи на повiтряних лiнiях зв’язку, якi перетинають лiнiї електропередачi, контактнi проводи.

6.     Електропрогрiв бетону та електророзморожування грунтiв.

7.     Обслуговування, ремонт та наладка обладнання для плазменно-дугової зварки, рiзання, напилювання, нанесення покрить та iншого електрозварювального устаткування.

8.     Роботи в термiчних цехах та дiльницях на електротермiчних установках пiдвищеної та високої частоти.

9.     Виготовлення, випробування, транспортування, зберiгання та використування промислових вибухових матерiалiв та їх знешкодження.

10.       Роботи з надзвичайно займистими, легкозаймистими та вибухонебезпечними речовинами.

11.       Роботи повязанi з технiчним обслуговуванням вибухонебезпечних пiдприэмств, цехiв, дiльниць, об’єктiв, засобiв пожежної сигналiзацiї та систем автоматичного пожежогасiння.

Пожежно-технiчне    обстеження будинкiв та висотних споруд. Виїзд особового складу пiдроздiлiв пожежної охорони по тривозi.

12. Транспортування балонiв, контейнерiв, ємностей iз стисненими, зрiдженими, отруйними, вибухонебезпечними та iнертними газами, їх заповнення та ремонт.

13. Обслуговування    агрегатiв i котлiв, що працюють на газi i рiдкому паливi.

14. Роботи з профiлактики і технiчного обслуговування газового господарства.

15. Виконання газонебезпечних робiт.

16. Роботи з технiчного обслуговування і експлуатацiї компресорних та газорегуляторних станцiй, лiнiйних частин магiстральних газопроводiв.

17. Монтаж i експлуатацiя засобiв електрохiмiчного захисту пiдземних газопроводiв вiд корозii.

18. Роботи, пов’язанi з будiвництвом, обслуговуванням i ремонтом газапроводiв, газорозподiльних пунктiв, якi використовують природнi, нафтовi, штучнi, змiшанi i зрiдженi вуглеводневi гази.

19. Роботи з монтажу та зварювання підземних  та зовнішних газопроводів, газофікації об’єктів, а також з нанесення протикорозійного ізоляційного покриття.

20. Підключення до діючого газоапроводу новозмонтованих газопроводів.

21. Обслуговування та ремонт газоперекачувальних агрегатів.

22. Освоєння і глушіння газових і нафтових свердловин.

23. Промислово-геофізичні дослідження свердловин.

24. Ліквідація відкритих нафтових та газових фонтанів.

25. Роботи з видобутку та переробки газу, нафти і конденсату в нафтопереробній та хімічній промисловості.

26. Роботи з ліквідації нафтогазоводопроявлень в процесі буріння свердловин.

27. Роботи, пов’язані з обслуговуванням, експлуатацією та ремонтом компресорних та холодильних установок, що працюють на вибухонебезпечних та токсичних газах.

28. Роботи, пов’язані з підготовкою залізничних цистерн, контейнерів, балонів та інших ємностей до зливу-наливу вибухонебезпечних, токсичних та займистих рідин.

29. Роботи, пов’язані з монтажем, експлуатацією та ремонтом магістральних нафтопроводів, нафтопродуктопроводів, аміакопроводів і технологічних трубопроводів.

30. Роботи в охоронних зонах діючих магістральних газопроводів та комунікацій газових промислів.

31. Роботи з виробництва, зберігання, використання та транспортування речовин, які відносяться до І та ІІ классу небезпеки.

32. Злив, очистка, нейтралізація резервуарів, тари та ємностей з-під нафтопродуктів, кислот, лугів та інших шкідливих речовин, в тому числі радіоактивних.

33. Роботи з монтажу та ремонту обладнання в насосних та компресорних станціях на нафтогазовидобувних та нафтогазопереробних підприємствах.

34. Монтаж, ремонт, реконструкція, наладка введення в експлуатацію та виведення з експлуатації, здійснення інспекційного контролю обладнання, що містить  радіонуклідні джерела.

35. Експлуатація циклотронів, бетатронів, лінійних прискорювачів та інших прискорювальних установок.

36. Роботи з отруйними, шкідливими, токсичними та радіоактивними речовинами.

37. Роботи з дезактивізації, дезінсекції, дератизації та дезінфекції приміщень.

38. Роботи з використанням інертних газів.

39. Роботи, пов’язані з виробництвом скла та скловиробів.

40. Виготовлення та застосування скловати, шлаковати, азбесту, мастик на бітумній основі, перхлорвінілових і бакелітових матеріалів.

41. Нанесення лакофарбувальних покрить, грунтовок та шпакльовок на основі нітрофарб, полімерних композицій (поліхлорвінілових, епоксидних тощо).

42. Обробка деревини та інших речовин антисептичними та вогнезахисними сумішами і речовинами.

43. Виготовлення виробів та деталей із пластмас, гуми на прессах, вулканізаторах, виливних та черв’ячних машинах, таблетмашинах, календрах та вальцах.

44. Підготовка до знешкодження і обезжирювання установок і деталей чотирихлористим вуглецем.

45. Вулканізаційні роботи.

46. Обслуговування і ремонт акумуляторних батарей.

47. Роботи, пов’язані з виробництвом. Зберіганням, транспортуванням та застосуванням агрохімікатів, пестицидів, гербицидів.

48. Гасіння вапна.

49. Обслуговування генераторних ацетиленових установок.

50. Гальванічні роботи, чистка вентиляційних каналів та повітропроводів.

51. Роботи з виробництва феросплавів, агломерату, чавуну, сталі, прокату, труб, вогнетривів, коксу та хімічних продуктів коксування, ртуті, нікеля, цинку, кадмія, свинцю, олова, індію, алюмінію, силиміну, магнію, титану, кристаличного кремнію, сірки, сірчаної, соляної, азотної і ортофосфорноїкислот, ціаністичних солей та розчинів, порошків лігатур та інших сполук рідкоземельних металів, наплавочних порошків і прутків, твердих сплавів і тугоплавкого дроту, напівпровідників, пиловугільного палива. Обслуговування устаткування з їх виробництва.

52. Плавильні, заливальні роботи і роботи з термообробки лиття.

53. Роботи з окислюючими речовинами.

54. Комплекс робіт щодо виробництва, переробки, розподілу, зберігання і застосування продуктів розділення повітря, водню, хлору, аміаку, природного та супровідних металургійному та хімічному виробництву газів.

55. Обслуговування станів горячої і холодної прокатки, трубоформувальних станів та пічного зварювання труб.

56. Роботи, пов’язані з відпалюванням сталі, сплавів і відливок.

57. Гранування доменного шлаку.

58. Роботи, пов’язані з вибиванняи відливок, титанової губки із застосуванням відбійних молотків.

59. Робота з піскоструминними аппаратами.

60. Нанесення бетону, ізоляційних і обмурувальних матеріалів методом набризкування і напилення.

61. Управління, завантаження та обслуговування дробарних, сортувальних, фасувально-пакувальних, просівальних, змішувальних формувальних, затиральних, фільтрувальних, намотувальних, варильних, плавильних, сепараторних, очисних, обрізних, бурових, в’язальних, полірувальних механізмів.

62. Обслуговування вальцюваних, штампувальних, вузлов’язальних і навивальних верстатів та автоматів.

63. Випробування та обслуговування парових та водогрійних котлів, економайзерів, паропроводів, трубопроводів горячої води, пароперегрівників, теплообмінників, тепломеханічного устаткування, посудин, що працюють під тиском.

64. Підземні роботи на шахтах  та рудниках.

65. Підземна геологорозвідка.

66. Сейсморозвідка.

67. Геолого-маркшейдерські роботи.

68. Аварійно-рятувальні роботи, гасіння пожеж, боротьба з повінню.

69. Дегазаційні роботи.

70. Технічне обслуговування, експлуатація та ремонт підйомних установок, стволів, компресорних станцій.

71. Утворення і експлуатація відвалів гірничих порід.

72. Обслуговування лампових, лампової апаратури аерогазового контролю і сейсмопрогнозу.

73. Проведення розкривних робіт, виїмка і навантаження корисних копалин при відкритих гірничих роботах.

74. Виколювання, звалення, розпилювання і обробка блоків природного каменю, переміщення і навантаження їх в транспотні засоби.

75. Обкладення та скріплення укосів, бортів, уступів кар’єрів.

76. Підземні та відкриті гірничі роботи при будівництві, реконструкції  і ремонті метрополітенів, підземних споруд спеціального призначення.

77. Роботи на метрополітені в службі руху, рухомого складу, колії, паливних споруд, сигналізації та зв’язку.

78. Розмивання порід з використанням гідромоніторів та інших засобів гідромеханізації.

79. Прокладка, обслуговування та ремонт пульпроводів.

80. Зведення та нарощування дамб гідротехнічних споруд і гідровідвалів.

81. Екслуатація та ремонт водозбірних споруд.

82. Штучне заможування грунтів та водозниження.

83. Монтаж, демонтаж, експлуатація, ремонт і переміщення насосних і землесосних установок, драг і земснарядів.

84. Утворення і експлуатація перевантажувальних пунктів кар’єрів.

85. Забивання свай.

86. Цементація та хімічне закріплення грунтів та фундаментів.

87. Укладка великогабаритних труб у траншеї.

88. Роботи в колодязях, шурфахраншеях, котлованах, бункерах, камерах і коллекторах.

89. Земляні роботи, що виконуються в зоні розташування підземних комунікацій, під водою та на глибині більше 2 метрів.

90. Продавлювання тунельних конструкцій під будинками, спорудами, магістралями і водоймищами.

91. Роботи у замкнених просторах мностях, боках, трубопровадах.)

92. Водолазніроботи.

93. Роботи з обслуговуванням барокамер.

94. Роботи верхолазні та на висоті

95. Роботи з підйомних і підвисних колисок і рихтувань на висоті.

96. Монтаж та демонтаж конструкцій і обладнання за допомогою вертольотів.

97. Монтаж та демонтаж будинків, споруд, а такожвідновлення тазміцнення їх аварійних частин.

98. Обстеження димарів, вентиляційних каналів і дахів при капітальному ремонті будинків та споруд.

99. Роботи з  ремонту, фарбування, очистки від снігу та пилу дахів будівель при відсутності огорож.

100.  Робота на конструкціях мостових, баштових т козлових кранів.

101.  Вантажно-розвантажувальні роботи за допомогою машин і механізмім.

102.  Транспортування негабаритнихта важких вантажів на під’їзних коліях будівельних майданчиків.

103.  Монтаж, експлуатація і демонтаж бурових вишок.

104.  Монтаж, наладка, технічне обслуговування, експлуатація, ремонт і демонтаж вантажопідіймальних машин і мехнізмім, лифтів, конвеєрів, підвисного канатного гідравлічного транспорту, технологічного і верстатного обладнання, електроустановок та ліній електропередачі.

105.  Монтаж, демонтаж та обслуговування компресорного, холодильного обладнання, пресів-розширювачів, ковальсько-пресового устаткування.

106.  Монтаж, демонтаж і накування шин автотранспортних засобів.

107.  Обслуговування і ремонт елементів підвіски автомобілів, гідропідйомників на автомобілях-самоскидах та самоскидних причепах, їх зняття і установлення.

108.  Ремонт паливної апаратури двигунів внутрішнього згорання.

109.  Керування тракторами і самохідним технологічним устаткуванням

110.  Малярні роботи у відсіках та резурвуарах морських та річкових суден, а також очистка та фарбуваня суден у доках та на причалах.

111.  Монтаж і демонтаж головних  та допоміжних механізмім в машинному відділенні морських та річкових суден.

112.  Роботи, що безпосередньо виконуються при обслуговуванні залізничного транспорту, електротранспорту, рухомого складу.

113.  Обслуговування механічних та автоматичних ліній.

114.  Роботи на копіювальних та розмножувальних машинах.

115.  Обслуговування верстатів з обробки деревини і металів.

116.  Роботи на цукрових заводах з обслуговуванням цетрифуг і транспортерів.

117.  Проведення робіт в силосах, призначених для різної сільськогосподарської продукції, в вагонах зерновозах.

118.  Роботи з обслуговування і ремонту аспіраційних та пневмотранспортних систем на підприємствах із зберіганняі переробки зерна.

119.  Роботи з розвантаження, складування і зберігання зернових та олійних культур, висівок, макухи і шроту насипом і в затареному вигляді.

120.  Роботи з  оксидації обезводнених мастил при виробництві оліфи і лаків.

121.  Роботи з обслуговування бугаїв-плідників, кнурів і жеребців.

122.  Лісосічні роботи, трелювання, транспортування та сплав лісу.

123.  Лісогосподарські і лісозаготівельні роботи, які виконуються на територіях, забруднених (5-10 кі/км²) цезієм 134, 137.

124.  Ліквідація лісових пожеж.

125.  Спорудження і облуговування крижаних і паромних переправ, доріг, бродівю

126.  Буксирувальні роботи всіх видів на морському та річковому транспорті.

127.  Гідрометричні, гідрологічні і гідрохімічні роботи: на великихі середніх річках у період повені; рейдові виїзди на безмоторних човнахна озерах і водоймищах; роботи на річках і каналах, пов’язані з використанням човнових переправ, роботи і спостереження з льоду у період нестійкого льодоставу; гідрографічні обстеження водних об’єктів у важкодосяжних і необжитих районах.

128.  Снігомірні, сніголавинні, гляціологічні і скельові робои: маршрутні снігозйомки у горахніголавинні і гляціологічні роботи у важкодосяжних висогірних районах у період максимальної скельової та лавинної активності.

129.  Робота вогневих обслуг з протиградовими виробами, пороховими зарядами і пусковими установками метеоракет, транспортування протиградових виробів та метеоракет на вогневі та стартові позиції.

130.  Роботи із застосуванням піротехнічного інструменту.

131.  Пожежно-технічне обстеження об’єктівз підвищеною пожежною, вибуховою та радіаційною небезпекою.

132.  Робота у випробувальних пожежних лабораторіях, на пожежних полігонах, на смугах псилогічної підготовки пожежників та в теплодимокамерах.

133.  Робота особливого складу пожежних підрозділів на колінчатих підіймачах та на автомеханічних драбинах.

134.  Виконання робіт на пожежах із знеструмнення електричних мереж, перекриття заслінок на нафтогазопроводах, в резервуарних парках автобаз.

135.  Гасіння пожеж в трюмах морських та річкових суден.

136.  Монтаж, ремонт і профілактичне обслуговування засобів охоронної сигналізації.

137.  Скелелазні роботи.

 

На підприємствах на основі цього Переліку, з урахуванням специфіки виробництва, роботодавцем розробляється і затверджується відповідний перелік робіт з підвищеної небезпекою, для проведення яких потрібне спеціальне навчання і щорічна перевірка знань з питань охорони праці.