Наши материалы
 
WEB-адреса гос.органов
 

 

 

Бухгалтеру  у  будівництві

 

 

  Бухгалтери з деяким стажем знають, що в Україні впродовж 1999 – 2000 років відбулася своєрідна бухгалтерська революція, коли після прийняття Верховною Радою України Закону „ПРО БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК та ФІНАНСОВУ ЗВІТНІСТЬ в УКРАЇНІ” від 16 липня 1999 р. N 996-XIV Міністерство фінансів розвинуло бурхливу діяльність з розробки та впровадження національних стандартів бухгалтерського обліку. За відносно короткий термін було прийнято ряд положень (стандартів) бухгалтерського обліку, План рахунків та Інструкцію по його застосуванню, в які неодноразово вносилися зміни та доповнення. У 2002 році черга дійшла до будівельної сфери, і з’явився

 

 

Бухгалтерський стандарт „Будівельні контракти”

 

Таким чином, бухгалтери, які працюють у будівництві, дізналися, що:

Методологічні засади формування підрядниками у бухгалтерському обліку інформації про доходи та витрати, пов'язані з виконанням будівельних контрактів, та її розкриття у фінансовій звітності, визначає Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 18 "Будівельні контракти" /далі – П(С)БО 18/, яке діє з 1 січня 2002 року.

У П(С)БО 18, зокрема, йдеться про те, що доходи і витрати протягом виконання будівельного контракту визнаються з урахуванням ступеня завершеності робіт на дату балансу, якщо кінцевий фінансовий результат цього контракту може бути достовірно оцінений.

Ступінь завершеності робіт за будівельним контрактом може визначатися за одним з наведених методів:

- вимірювання та оцінка виконаної роботи;

- співвідношення обсягу завершеної частини робіт та їх загального обсягу за будівельним контрактом у натуральному вимірі;

- співвідношення фактичних витрат з початку виконання будівельного контракту до дати балансу та очікуваної (кошторисної) суми загальних витрат за контрактом.

Щодо оцінки доходів і витрат за будівельним контрактом слід зазначити, що дохід включає передбачену будівельним контрактом ціну, а також суму відхилень, претензій та заохочувальних виплат за будівельним контрактом.

Дохід за будівельним контрактом оцінюється за справедливою вартістю активів, які вже отримані або підлягають отриманню.

Оцінка доходу протягом виконання будівельного контракту переглядається у разі:

- погодження із замовником відхилень та/або претензій, які змінюють ціну будівельного контракту в періоди після його укладання;

- зміни узгодженої ціни будівельного контракту з фіксованою ціною за наявності умов, що передбачають її зміни.

Витрати за будівельним контрактом включають:

- витрати, безпосередньо пов'язані з виконанням даного контракту;

- загальновиробничі витрати.

 До складу витрат, безпосередньо пов'язаних з виконанням будівельного контракту, належать прямі матеріальні витрати, прямі витрати на оплату праці, інші прямі витрати (включаючи вартість виконаних субпідрядниками робіт) згідно з Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 16 "Витрати", затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 31 грудня 1999 року N 318, який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 19 січня 2000 року за N 27/4248.

До складу загальновиробничих витрат включаються передбачені Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 16 "Витрати" затрати на управління, організацію та обслуговування будівельного виробництва з розподілом між об'єктами будівництва з використанням бази розподілу при нормальній потужності (пропорційно прямим витратам; обсягам доходів; прямим витратам на оплату праці; відпрацьованому будівельними машинами і механізмами часу тощо).

Не включаються до складу витрат за будівельним контрактом, а відображаються у складі витрат того звітного періоду, в якому вони були здійснені:

- адміністративні витрати;

- витрати на збут;

- інші операційні витрати;

- витрати на утримання (амортизація, охорона тощо) незадіяних будівельних машин, механізмів та інших необоротних активів, які не використовуються при виконанні будівельного контракту.

Адміністративні витрати можуть бути визнані витратами за будівельним контрактом, якщо:

а) ці витрати безпосередньо пов'язані з виконанням цього будівельного контракту;

б) окреме відшкодування цих витрат за умовами цього будівельного контракту покладено на замовника.

Сума визнаних доходу і витрат за будівельним контрактом відображається відповідно до Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 30 листопада 1999 року N 291 і зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 21 грудня 1999 року за N 893/4186. Одночасно визнаний дохід за будівельним контрактом без суми непрямих податків відображається за дебетом субрахунку 238 "Завершені етапи по незакінчених будівельних контрактах" і кредитом субрахунку 239 "Проміжні рахунки" рахунку 23 "Виробництво". Після завершення будівельного контракту сальдо на зазначених субрахунках списується зворотною кореспонденцією субрахунків.

Якщо сума проміжного рахунку за звітний період перевищує суму визнаного в цьому періоді доходу за будівельним контрактом без суми непрямих податків, то різниця відображається за дебетом рахунку 36 "Розрахунки з покупцями та замовниками" і кредитом субрахунку 239 "Проміжні рахунки", в іншому разі зазначений запис виконується способом сторно.

 

 

Приклад відображення доходів, витрат і розрахунків за будівельним контрактом

 

Підрядник здійснює визнання доходів з урахуванням ступеня завершеності робіт за будівельним контрактом, який визначається співвідношенням фактичних витрат з початку виконання будівельного контракту до дати балансу та очікуваної суми загальних витрат за будівельним контрактом.

Контрактна вартість будівництва без непрямих податків становить 800 тис. грн. Очікувані загальні витрати за будівельним контрактом складають 700 тис. грн. Тривалість контракту - три періоди.

У таблиці наводиться вартісна оцінка та кореспонденція рахунків бухгалтерського обліку господарських операцій під час виконання будівельного контракту (тис. грн.).

 

Зміст господарської операції

Кореспонденція рахунків (субрахунків) бухгалтерського обліку

1-й період

2-й період

3-й період

Ра-зом

 

Дебет

Кредит

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

1. Фактичні витрати при виконанні будівельного контракту

230

20, 65, 66...

140

450

110

700

2. Фактичні витрати з початку виконання будівельного контракту

 

 

140

590

700

 

3. Визнані доходи з урахуванням непрямих податків

36

70

192

616,8

151,2

 

4. Визнані доходи без суми непрямих податків

238

239

160

514

126

800

5. Податок на додану вартість

70

64

32

102,8

25,2

160

6. Собівартість реалізації

90

230

140

450

110

700

7. Прибуток за звітний період (ряд. 4 - ряд. 6)

 

 

20

64

16

100

8. Прибуток з початку виконання будівельного контракту

 

 

20

84

100

 

9. Проміжні рахунки

 

 

150

600

50

800

10. Коригування проміжних рахунків

36

239

способом сторно 10

86

способом сторно 76

 

11. Валова заборгованість замовників [(ряд. 2 + ряд. 7) – ряд. 9]

 

 

10

 

0

 

12. Валова заборгованість замовникам [ряд. 9 - (ряд. 2 + ряд. 7)]

 

 

 

76

0

 "

 

 

Незавершене виробництво та незавершені роботи за будівельними контрактами

 

Згідно з П(С)БО 18 витрати на виконання робіт, обсяги яких ще не визнано доходом, є затратами на незавершені роботи за будівельними контрактами, які у фінансовій звітності відображаються підрядником відповідно до пункту 23 П(С)БО 2 "Баланс", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 року N 87, у складі вартості незавершеного виробництва та незавершених робіт (лист Міністерства фінансів України від 28 квітня 2005 р. N 31-04200-10-21/7927).

 

 

Относительно ОБЯЗАТЕЛЬНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ Методических рекомендаций по формированию себестоимости строительно-монтажных работ

 

Методические рекомендации по формированию себестоимости строительно-монтажных работ утверждены приказом Госстроя Украины от 07.05.2002 N 81.

Указанные Методические рекомендации разработаны на основе национальных Положений (стандартов) бухгалтерского учета (далее - П(С)БУ), утвержденных приказами Министерства финансов Украины и зарегистрированных в Министерстве юстиции Украины.

Приведенный документ содержит рекомендации относительно единых методологических основ формирования себестоимости строительно-монтажных работ и может применяться для целей планирования, бухгалтерского учета и калькулирования себестоимости строительно-монтажных работ строительными предприятиями и их структурными подразделениями (независимо от форм собственности и подчиненности), отвечающих требованиям соответствующих П(С)БУ. Методические рекомендации развивают нормы П(С)БУ, детализируют составные себестоимости строительно-монтажных работ и соответствуют методологии, предусмотренной Положениями (стандартами) бухгалтерского учета.

В случае сомнения относительно отдельных норм Методических рекомендаций по формированию себестоимости строительно-монтажных работ строительные предприятия должны руководствоваться нормами П(С)БУ (письмо Государственного комитета Украины по строительству и архитектуре от 1 ноября 2002 г. N 8/8-589).

 

 

про безпеку та гігієну праці у будівництві

 

З метою запобігання нещасним випадкам у будівельній промисловості Україна приєдналася до Конвенції 167 „Про безпеку та гігієну праці в будівництві”, прийнятою Генеральною конференцією Міжнародної організації праці 1 червня 1988 року (набула чинності 11.01.1991 р.)

 

 

перечень действующих нОРМ  ПОТЕРЬ  (БОЯ)  СТРОЙМАТЕРИАЛОВ

                                                   (утвержденные Министерством промышленности строительных материалов СССР):

 

  НОРМЫ ПОТЕРЬ (БОЯ) АСБОЦЕМЕНТНЫХ ИЗДЕЛИЙ от 21 июля 1972 г.

  НОРМЫ ПОТЕРЬ (БОЯ) ИЗДЕЛИЙ СТРОИТЕЛЬНОЙ КЕРАМИКИ от 22 апреля 1974 г.

  НОРМЫ ПОТЕРЬ (БОЯ) ОБЛИЦОВОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ И ПЛИТ ДЕКОРАТИВНЫХ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ от 10 сентября 1980 г.

  НОРМЫ ПОТЕРЬ (БОЯ) ЧУГУННЫХ ЭМАЛИРОВАННЫХ ВАНН от 7 апреля 1982 г.

  НОРМЫ ПОТЕРЬ (БОЯ) КЕРАМИЧЕСКИХ КИРПИЧЕЙ И КАМНЕЙ от 10 мая 1982 г.

  НОРМЫ ПОТЕРЬ (БОЯ) СТЕКЛА ОКОННОГО, ВИТРИННОГО, ПОЛИРОВАННОГО, ТЕХНИЧЕСКОГО И СТЕКЛЯННЫХ ИЗДЕЛИЙ от 21 октября 1982 г.

  НОРМЫ ПОТЕРЬ (БОЯ) СТАЛЬНЫХ ЭМАЛИРОВАННЫХ ВАНН И МОЕК от 14 января 1983 г.

  НОРМЫ ПОТЕРЬ (БОЯ) СИЛИКАТНОГО КИРПИЧА И КАМНЕЙ от 10 марта 1983 г.

  НОРМЫ ПОТЕРЬ (БОЯ) ИЗДЕЛИЙ ИЗ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА ПРИ ХРАНЕНИИ НА СКЛАДЕ от 31 мая 1983 г.

  НОРМЫ ПОТЕРЬ (БОЯ) ИЗДЕЛИЙ ИЗ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ от 19 октября 1983 г.

нормы естественной убыли нерудных строительных материалов при хранении и перевозках и отмене норм естественной убыли ряда грузов при речных перевозках от 15 июня 1984 г.

 

 

про «НОРМИ БЕЗПЛАТНОЇ ВИДАЧІ

СПЕЦІАЛЬНОГО ОДЯГУ, СПЕЦІАЛЬНОГО ВЗУТТЯ ТА ІНШИХ ЗАСОБІВ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ПРАЦІВНИКАМ, ЗАЙНЯТИМ У БУДІВЕЛЬНОМУ ВИРОБНИЦТВІ»

 

Зазначений у заголовку нормативно-правовий акт з охорони праці розроблено згідно з галузевою програмою Держбуду України поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на 2001 - 2005 роки  та затверджено його наказом від 17 травня 2004 р. N 126, який набрав чинності 1 серпня 2004 р.

Безоплатне надання за встановленими нормами спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам, зайнятим на роботах зі шкідливими та небезпечними умовами праці, а також на роботах, пов'язаних із забрудненням, або таких, що здійснюються у несприятливих температурних умовах, передбачено статтею 8 Закону України "Про охорону праці".

Витрати підприємств, пов'язані із забезпеченням працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту, необхідними для виконання професійних обов'язків, відповідно до Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" включаються до складу валових витрат виробництва та до собівартості будівельно-монтажних робіт згідно із затвердженими Нормами.

Норми поширюються на організації та підприємства (незалежно від форм власності та підпорядкування), що виконують підрядним або господарським способом будівельні, монтажні, ремонтно-будівельні, дорожньо-будівельні, електромонтажні, сантехнічні, налагоджувальні та спеціальні роботи, в т. ч. на будівництві метрополітенів, тунелів та підземних споруд спеціального призначення ист Державного комітету України з будівництва та архітектури

від 15 червня 2004 р. N 8/7-637).

 

Новости  социального  страхования

 

Изложена в новой редакции форма Расчетной ведомости о начислении и перечислении страховых взносов и расходовании средств Фонда социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний Украины, которая вступит в силу с 1 октября 2005 года.

Также вводится новая формаСведения распределения численности работников, годового фактического объема реализованной продукции (работ, услуг) по видам экономической деятельности (дополнение 2.1), которую страхователи должны будут подавать в органы Фонда один раз в год до 25 января вместе с Расчетной ведомостью о начислении и перечислении страховых взносов и расходовании средств Фонда социального страхования от несчастных случаев.

 

В 2005 году прекращается финансирование детских новогодних подарков за счет средств Фонда социального страхования в связи с временной утратой трудоспособности. С вопросом относительно правомерности расходования средств Фонда на приобретение новогодних подарков исполнительная дирекция намерена обратиться в Комитет Верховной Рады Украины по вопросам труда и социальной политики (постановление правления Фонда социального страхования в связи с временной утратой трудоспособности “О внесении изменений в бюджет Фонда на 2005 год и отдельных постановлений правления Фонда” N 89 от 26.07.2005 г.).

 

Минтруда разъяснило, что женщина, находящаяся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста и работающая на условиях неполного рабочего времени или дома, имеет право НА ПОЛУЧЕНИЕ ПОМОЩИ ПО УХОДУ ЗА РЕБЕНКОМ ДО ДОСТИЖЕНИЯ ИМ 3-Х ЛЕТ (письмо Министерства труда и социальной политики Украины “Относительно права на получение помощи по уходу за ребенком в возрасте до трех летN 20-903 от 04.08.2005 г.).

 

 

Облікова ставка Нацбанку

 

  З 10 серпня 2005 року підвищено облікову ставку НБУ до 9,5%, яка впродовж 9 місяців трималася на рівні 9%.

 

 

 

 

 

Сертифікований аудитор Валерій Воротилін